วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

โรงเรียนนครศึกษาการบริบาล ได้มุ่งเน้นในการพัฒนาการเรียนการสอน จริยธรรม คุณธรรม ควบคู่กับการเรียนวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพของนักเรียน ให้เข้าใจในหน้าที่และบทบาทของตัวเอง ครอบครัว ส้ังคม เพื่อการดำรงชีพอย่างมีความสุข

ปรัชญา

เป็นเลิศการบริบาล วิชาการพัฒนา คุณธรรมนำปัญญา เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกบานชื่น

สีประจำโรงเรียน

ฟ้า – ขาว