รางวัลที่โรงเรียนได้รับ

รางวัลประกันคุณภาพภายใน

รางวัลประกันคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ