เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนนครศึกษาการบริบาล

โรงเรียนนครศึกษาการบริบาลมีความภาคภูมิใจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในการดำเนินงานเพื่อมุ่งเน้นบุคคลากรที่จบออกไปจากโรงเรียนให้มีคุณภาพ และสร้างความมั่นคงในอาชีพให้กับนักเรียน ซึ่งมีนักเรียนที่จบไปแล้วจำนวนมากและได้งานทำในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ด้วยความภาคภูมิใจของโรงเรียนที่ได้สร้างงาน สร้างคน สร้างอาชีพให้กับนักเรียนของโรงเรียนนครนครศึกษาการบริบาล และความมีน้ำใจต่อผู้อื่น เพื่อให้นักเรียนที่เรียนจบไปแล้ว ไปประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ สามารถช่วยเหลือตัวเอง ครอบครัว และสังคมต่อไป

เลือกศึกษาการบริบาล ต้อง นครศึกษาการบริบาล หน้าโรงพยาบาลมหาราช แห่งเดียวเท่านั้น