๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ วันครูโรงเรียนเอกชนนอกระบบไทย ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓

๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ วันครูโรงเรียนเอกชนนอกระบบไทย ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ผู้บริหารโรงเรียนนครศึกษาการบริบาล (หน้า รพ.มหาราช) ขอขอบคุณรางวัลอันทรงเกียรติ ” ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อประชาคมอาเซียน ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ โดย ดร. กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานมอบโล่