เป็นเลิศการบริบาล วิชาการพัฒนา

คุณธรรมนำปัญญา เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต

โรงเรียนนครศึกษาการบริบาล หน้าโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช

ปรัชญา

เป็นเลิศการบริบาล วิชาการพัฒนา คุณธรรมนำปัญญา เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต

วิสัยทัศน์

โรงเรียนนครศึกษาการบริบาล ได้มุ่งเน้นในการพัฒนาการเรียนการสอน จริยธรรม คุณธรรม ควบคู่กับการเรียนวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพของนักเรียน ให้เข้าใจในหน้าที่และบทบาทของตัวเอง ครอบครัว ส้ังคม เพื่อการดำรงชีพอย่างมีความสุข

โรงเรียนนครศึกษาการบริบาล หน้าโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช

สมัครเรียนออนไลน์

ผู้สนใจสามารถกรอกข้อมูลเพื่อสมัครเรียน สะดวก รวดเร็ว ด้วยการสมัครเรียนออนไลน์ อยู่ที่ใหนก็สมัครได้ แค่ปลายนิ้ว คลิกสมัครเรียน